Nemeleme, vzděláváme!

Díky dotačním titulům Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí na podporu NNO se nám v roce 2022 podařilo vytvořit pojízdnou učebnu zážitkové ekologie. Aktuálně navštěvujeme školská zařízení s hydrobiologickým osvětovým programem. Témata a aktivity plánujeme rozšiřovat!

Naším dlouhodobým cílem je vytvoření vlastního zázemí s učebnou ekologie a zkulturnění komplexu mlýna Reitendorf. Máme v plánu zpřístupnit pro veřejnost nejcenější část ukrytou uvnitř stavby, historický pohon bývalého mlýna a truhlárny, která je od dubna 2020 vedena na seznamu kulturních památek. Ponceletovo vodní kolo a dochované transmise pochází z 60. let 19. století.

Losos a lososovité ryby v našich řekách - od historie po současnost

Projekt číslo: 3201400098

Projekt je zaměřen na osvětu k tématu losos obecný a další populace lososovitých ryb v ČR. V současnosti je téma lososovitých ryb velice diskutované ve vztahu ke klimatickým změnám, kvalitě vod, rybím predátorům, akvakulturám, sportovnímu rybolovu, malým vodním elektrárnám nebo fragmentaci toků. Nosným tématem pro širokou veřejnost je téma historie a současnosti lososa a dalších populací lososovitých ryb ČR. Cílem je osvětlit veřejnosti negativní vlivy působící na řeky a lososovité ryby. Mládež je oslovena výukovými filmy a naučnou publikací. Výukový materiál obsahuje základní informace o významu říčních ekosystémů a informace o rybích společenstvech, jejich významu a o životě lososovitých ryb. Publikaci Lososí kvíz a správné odpovědi naleznete ve výstupech projektu.
Na dokumentárních filmech jsme spolupracovali s Českou televizí. Další partneři projektu jsou Český rybářský svaz, s norský partner Sciencemonastery a evrposká organizace World Fish Migration Foundation.

Projekt byl podpořen z výzvy Norských fondů SGS-4 - 3.1.4.1 Reine - Zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

Odkaz na Norské fondy:
• stránky Státního fondu životního prostředí ČR
• stránky Ministerstva financí České republiky
• stránky Fondů EHP a Norska

Aktuality k projektu

Výstupy projektu


Oživení rapotínského mlýna Reitendorf

V rámci projektu s názvem Oživení rapotínského mlýna Reitendorf jsme zahájili spolupráci se dvěma zahraničními partnery. Úzce spolupracujeme s Küefer-Martis-Huus, partnerskou organizací v Lichtenštejnsku, na vytvoření strategického plánu pro provoz kulturně vzdělávacího centra Reitendrof. Cílem je nastavit strategický plán, který zajistí trvalý a udržitelný provoz vzdělávacího komplexu a kulturní památky. Provoz vzdělávacího centra bude zaměřen na mimoškolní a celoživotní vzděláváníbude v oborech environmentálního vzdělávání a výuka cizích jazyků. S partnerem Sciencemonastery z Norska je úzce spolupracováno na přípravě okruhů a témat pro environmentální vzdělávání a na revitalizaci fragmentu mlýnského náhonu. Náhon bude v budoucnu sloužit ke zpomalení odtoku a zadržení vody v krajině, jako biotop pro organismy vázané na vodu a také jako krajinotvorný prvek s pozitivním vlivem na lokální mikroklima.

O projektu


Obnova a revitalizace fragmentu mlýnského náhonu Reitendorf

Cílem projektu je obnovit část bývalého mlýnského náhonu. Cílem je zadržet vodu v krajině při boji proti suchu jakožto jeden z cílů adaptační strategie pro povodí Moravy, a také vytvořit krajinotvorný prvek. Cílem je vytvořit biotop pro ohrožené a zvláště chráněné druhy na vodu vázaných organismů. Cílem je vytvořit prvky pro environmentální vzdělávání.

Cílem projektu je obnovit část starého mlýnského náhonu, který kdysi poháněl dochované Ponceletovo vodní kolo v bývalém mlýně v Rapotíně. Lokalita je situována na řece Losince. V současnosti není možné kvůli vlastnickým vztahům a hydrologické situaci obnovit celou trasu náhonu. Fragment náhonu bude mít krajinotvornou a vzdělávací úlohu, jakožto vodní prvek. Náhon bude sloužit k zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku a umožnění zásaku vody do říční nivy. Důležitou funkcí je úloha biotopu pro vodní a na vodu vázané organismy. Lze spekulovat také o biotopu pro mihuli ukrajinskou, jejímž útočištěm bývají často staré náhony. Jediná populace v ČR má těžiště výskytu v nedalekém přítoku řeky Losinky, v Račince. Její larvy zvané minohy se vyskytují roztroušeně také v úseku řeky Losinky vedoucího kolem mlýna. V rámci projektu bude realizována vzdělávací informační tabule k pozitivní osvětě projektu a životě v řece a náhonu. Projekt je součástí komplexního projektu na oživení mlýna Reitendorf, budoucího kulturně vzdělávacího centra s kulturní památkou ve správě spoleku Nemelme, z. s.. 

Nemeleme projektujeme