Pilotní projekt!

Aktuálně je naším pilotním projektem bilaterální spolupráce v rámci Fondů EHP a Norska v programovém období 2014-2021. V současnosti je naším hlavním cílem vytvoření zázemí a zkulturnění komplexu mlýna Reitendorf, tak abychom mohli zpřístupnit pro veřejnost nejcenější část ukrytou uvnitř stavby, historický pohon bývalého mlýna a truhlárny, která je od dubna 2020 vedena na seznamu kulturních památek. Ponceletovo vodní kolo a dochované transmise pochází z 60. let 19. století.

V návaznosti na rekonstrukci a zakonzervování kulturní památky bychom chtěli zprostředkovávat vzdělávací aktivity pro veřejnost. Hodláme se aktivně zapojit do lokální problematiky životního prostředí a kultury.

Oživení rapotínského mlýna Reitendorf

Aktuálně je naším pilotním projektem bilaterální spolupráce v rámci Fondů EHP a Norska v programovém období 2014-2021. V rámci projektu s názvem Oživení rapotínského mlýna Reitendorf jsme zahájili spolupráci se dvěma zahraničními partnery. Úzce spolupracujeme s Küefer-Martis-Huus, partnerskou organizací v Lichtenštejnsku, na vytvoření strategického plánu pro provoz kulturně vzdělávacího centra Reitendrof. Cílem je nastavit strategický plán, který zajistí trvalý a udržitelný provoz vzdělávacího komplexu a kulturní památky. Provoz vzdělávacího centra bude zaměřen na mimoškolní a celoživotní vzděláváníbude v oborech environmentálního vzdělávání a výuka cizích jazyků. S partnerem Sciencemonastery z Norska je úzce spolupracováno na přípravě okruhů a témat pro environmentální vzdělávání a na revitalizaci fragmentu mlýnského náhonu. Náhon bude v budoucnu sloužit ke zpomalení odtoku a zadržení vody v krajině, jako biotop pro organismy vázané na vodu a také jako krajinotvorný prvek s pozitivním vlivem na lokální mikroklima.

O projektuObnova a revitalizace fragmentu mlýnského náhonu Reitendorf

Cílem projektu je obnovit část bývalého mlýnského náhonu. Cílem je zadržet vodu v krajině při boji proti suchu jakožto jeden z cílů adaptační strategie pro povodí Moravy, a také vytvořit krajinotvorný prvek. Cílem je vytvořit biotop pro ohrožené a zvláště chráněné druhy na vodu vázaných organismů. Cílem je vytvořit prvky pro environmentální vzdělávání.

Cílem projektu je obnovit část starého mlýnského náhonu, který kdysi poháněl dochované Ponceletovo vodní kolo v bývalém mlýně v Rapotíně. Lokalita je situována na řece Losince. V současnosti není možné kvůli vlastnickým vztahům a hydrologické situaci obnovit celou trasu náhonu. Fragment náhonu bude mít krajinotvornou a vzdělávací úlohu, jakožto vodní prvek. Náhon bude sloužit k zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku a umožnění zásaku vody do říční nivy. Důležitou funkcí je úloha biotopu pro vodní a na vodu vázané organismy. Lze spekulovat také o biotopu pro mihuli ukrajinskou, jejímž útočištěm bývají často staré náhony. Jediná populace v ČR má těžiště výskytu v nedalekém přítoku řeky Losinky, v Račince. Její larvy zvané minohy se vyskytují roztroušeně také v úseku řeky Losinky vedoucího kolem mlýna. V rámci projektu bude realizována vzdělávací informační tabule k pozitivní osvětě projektu a životě v řece a náhonu. Projekt je součástí komplexního projektu na oživení mlýna Reitendorf, budoucího kulturně vzdělávacího centra s kulturní památkou ve správě spoleku Nemelme, z. s.. 

Nemeleme projektujeme